Ogólne warunki handlowe


Ważność warunków handlowych

Podstawą prawną wszystkich umów kupna i dostawy są nasze "Ogólne warunki
handlowe". Obowiązują one także wszystkie kolejne umowy, nawet jeśli nie
zostało to ponownie wyraźnie uzgodnione. Sprzeczne lub uzupełniające warunki
zleceniodawcy, zamawiającego/kupującego oraz ustalenia ustne są tylko wtedy
wiążące, jeśli potwierdzimy je pisemnie.

Zawieranie umów

Oferty nasze, sporządzone na podstawie przekazanych nam danych, są ważne,
o ile nie podano inaczej, 10 dni roboczych, a po tym czasie
niezobowiązujące. Niekompletne lub niejasne dane w zamówieniu/zleceniu,
które prowadzą do błędów w dostawie, obciążają kupującego/zamawiającego.
Jednoznacznym określeniem danego artykułu jest symbol w naszym katalogu.
Koszty wszystkich późniejszych zmian wykonanych na polecenie zleceniodawcy
ponosi zleceniodawca.Zmiany i anulowanie zleceń/zamówień na towary, które
zostały dostarczone, nie jest możliwe. Ilustracje i dane techniczne zawarte
w materiałach informacyjnych i reklamowych nie są wiążące. Zastrzegamy
możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich i pomyłek.

Ceny

Wszystkie ceny (w podanej walucie) są cenami netto (bez podatku VAT).
Ceny nie zawierają kosztów transportu i opakowania. Zastrzegamy sobie prawo
zmian cen.

Terminy realizacji

Realizacja wszystkich zamówień/zleceń odbywa się w możliwie najkrótszym
terminie. Informacje dotyczące terminów dostaw są zasadniczo niewiążące.
Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną dostawę są
wykluczone. Klient nie może zwrócić dostawy częściowej.

Transport

W momencie przekazania towarów firmie spedycyjnej, najpóźniej jednak w
chwili opuszczenia naszego magazynu, odpowiedzialność przejmuje
zamawiający/kupujący. Wybór rodzaju transportu i opakowania pozostaje w
naszej gestii, co nie powoduje, poza przypadkiem umyślnego spowodowania
szkód lub poważnych zaniedbań, przejęcia odpowiedzialności. Koszty
transportu ekspresowego lub innych podobnych form transportu pokrywa
kupujący.

Prawo własności

Klauzula - Kontokorrent/klauzula salda(klauzula powiązania handlowego):
sprzedający zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili wyrównania
wszelkich roszczeń sprzedającego w stosunku do kupującego wynikających z
powiązania handlowego łącznie z przyszłościowo powstającymi roszczeniami z
jednocześnie lub później zawartych kontraktów. Obowiązuje to również wtedy
kiedy poszczególne lub wszystkie roszczenia sprzedającego przyjęte zostaną
do bieżącego rachunku, wciągnięte do salda i uznane.Przedłużone prawo
zastrzegające własność przy dalszej sprzedaży z klauzulą odstąpienia
wstępnego: sprzedający upoważniony jest do dalszej sprzedaży towaru, którego
dotyczy zastrzeżenie własności, w normalnym procesie handlowym tylko wtedy,
jeśli odstąpi on niniejszym sprzedającemu już teraz wszystkie roszczenia,
które powstają u niego z dalszej sprzedaży w stosunku do odbiorcy lub w
stosunku do osób trzecich. Jeśli towar, którego dotyczy to zastrzeżenie,
zostaje sprzedawany nie przetworzony lub w połączeniu z przedmiotami, które
są wyłącznie własnością kupującego, to kupujący już teraz odstępuje
wszystkie powstałe z dalszej sprzedaży roszczenia w pełnej wysokości do
sprzedającego. Jeśli towar, którego to zastrzeżenie dotyczy, zostaje
sprzedawany przez kupującego po przetworzeniu/połączeniu z towarem nie
należącym do sprzedającego, to już teraz kupujący odstępuje wszystkie
powstałe roszczenia z dalszej sprzedaży w wysokości wartości towaru
zastrzeżonego z wszystkimi prawami ubocznymi z priorytetem przed
pozostałością. Sprzedający przyjmuje to odstąpienie. Kupujący jest
upoważniony do ściągnięcia tych roszczeń nawet już po odstąpieniu. Prawo
sprzedającego do samodzielnego ściągania roszczeń pozostaje przez to
nienaruszone; jednak sprzedający zobowiązuje się nie ściągać roszczeń tak
długo, dopóki kupujący w sposób należyty wypełnia swoje płatnicze i inne
zobowiązania. Sprzedający może zażądać aby kupujący podał mu odstąpione
roszczenia i jego dłużników, podał wszystkie do ściągnięcia potrzebne dane,
wydał przynależne dokumenty i poinformował dłużników o odstąpieniu.Klauzula
czeku/weksla: jeśli w powiązaniu z zapłatą ceny kupna przez kupującego
uzasadniona będzie odpowiedzialność wekslowa sprzedawcy, to zastrzeżone
prawo własności jak również będące tu podstawą roszczenie wynikające z
dostawy towaru nie wygasa przed zrealizowaniem weksla przez sprzedawcę jako
osobę odniesioną.

Nadruki

Szkice, projekty, próbki, wzory i nadruki próbne zlecone przez
zamawiającego wykonywane są na jego koszt. Zleceniodawca ma obowiązek
sprawdzenia przesłanych do korekty projektów i wstępnych nadruków.
Odpowiedzialność za błędy w nadruku przechodzi na zamawiającego w momencie
przesłania pisemnej akceptacji projektu lub wstępnego nadruku przez
zamawiającego, o ile błędy nie zostały spowodowane usterkami technicznymi w
procesie produkcyjnym. Powyższe obowiązuje również przy kolejnych etapach
produkcji. Przy kolorowej reprodukcji niewielkie odchylenie od kolorów
wzorcowych nie jest podstawą do reklamacji. Podstawą do reklamacji nie są
również większa lub mniejsza (do 10%) ilość dostarczonych artykułów.
Rachunek zostanie wystawiony za dostarczoną ilość. Za projekty i wzory,
które zaginą podczas przesyłania, nie ponosimy odpowiedzialności.

Prawo zwrotu

Niewłaściwa dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia telefonicznego
nie podlega zwrotowi z powodu możliwości powstania nieścisłości przekazu.
Zwrot może nastąpić tylko na podstawie naszej pisemnej zgody, w przeciwnym
wypadku nie zostanie on przyjęty i odesłany na koszt nadawcy. Przy zwrocie
źle zamówionych towarów naliczamy 10% wartości towarów jako koszt
przygotowania.

Reklamacje i gwarancje

Kupujący/zamawiający ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar i
niezwłocznie zgłosić pisemnie wady, najpóźniej jednak 8 dni po otrzymaniu
towaru. Wada części dostawy nie upoważnia do reklamacji całej dostawy. Wady
ukryte również muszą zostać niezwłocznie, pisemnie zgłoszone, najpóźniej 8
dni po odkryciu. Małe lub technicznie nieuniknione odchylenia od jakości,
koloru, wagi, itp. nie są podstawą do złożenia reklamacji. W przypadku
nieuzasadnionych reklamacji wszelkimi kosztami poniesionymi przez
sprzedającego obciążony zostaje kupujący/zamawiający. W przypadku
uzasadnionych reklamacji stosujemy - adekwatnie do wielkości wad -
likwidowanie wad, upust cenowy lub wymianę na towar pełnowartościowy. Jeśli
likwidacja wad wzgl. wymiana nie dojdzie do skutku, kupujący/zamawiający ma
prawo żądać anulowania umowy. To samo prawo przysługuje
kupującemu/zamawiającemu, gdy odmawiamy w uzasadnionym przypadku wykonania
likwidacji wad wzgl. wymiany lub upłynie ustalony przez sprzedającego termin
wykonania likwidacji lub wymiany jak również termin ustalony przez
kupującego, ale uwzględniający zakres i czasochłonność wykonywanych zmian i
napraw. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, szkód powstałych (po
przejęciu odpowiedzialności za towar) w wyniku niewłaściwego użytkowania,
przechowywania, transportu i innych, szkodliwych czynników. Ubytki i szkody
powstałe podczas transportu należy zgłosić transportującej towar firmie
spedycyjnej. Powyższe obowiązuje również w wypadku szkody, gdy uszkodzenie
opakowania jest niewidoczne. Wykluczamy odpowiedzialność za szkody powstałe
w wyniku użytkowania urządzeń elektrycznych, programów komputerowych i
podobnych artykułów.

Prawa autorskie projektów

Zastrzegamy sobie prawa autorskie i własności do naszych ofert, projektów,
rysunków, wzorów i innych dokumentów. Bez naszej zgody nie wolno udostępniać
ich osobom trzecim. Zamawiający gwarantuje, że wykonując zlecenie nie
naruszamy praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, własności i
kopiowania). Na towarach VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. może zostać
umieszczony w odpowiedniej formie znak identyfikacyjny.

Płatności

Płatności "netto + VAT" odbywają się w terminie 14 dni. Odliczanie kosztów
opakowania i transportu i innych bez naszej zgody jest niedozwolone
(powstałe różnice pozostają zobowiązaniem i będą egzekwowane).
Przy pierwszym zakupie i przy zamówieniu do 1000 zł płatność odbywa się
poprzez pobranie gotówkowe. Po przekroczeniu terminu płatności zostaną
wysłane ponaglenia i naliczone ustawowe odsetki karne. Po wysłaniu trzeciego
ponaglenia następuje skierowanie windykacji na drogę postępowania sądowego.
Jednocześnie kolejne dostawy odbywają się wyłącznie na zasadzie pobrania
gotówkowego z opłata manipulacyjną.

Ważne informacje

Państwa adres znajduje się w naszej komputerowej bazie danych. Prosimy o
informowanie nas o zmianach adresu, abyśmy mogli informować Państwa o naszej
aktualnej ofercie handlowej. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na
przechowywanie adresu w bazie danych, zostanie on usunięty.Zamówienia o
wartości poniżej 40 PLN nie mogą zostać zrealizowane. Przy zamówieniu o
wartości poniżej 100 PLN doliczamy 20 PLN jako opłatę manipulacyjną.
Zamawiający poniżej 18 lat muszą dołączyć podpis opiekunów prawnych. Przy
produktach niestandardowych zastrzegamy sobie prawo do technicznie
uwarunkowanych zamian ilości dostarczonych towarów w zakresie +/- 10%.
Powyższe "Ogólne warunki handlowe" obowiązują we wszystkich przypadkach.
Przedstawienie Państwa warunków zakupów nie powoduje zmian naszych warunków
handlowych. Jeśli jeden z powyższych warunków stanie się nieskuteczny
prawnie, skuteczność prawna pozostałych pozostaje bez zmian. W pozostałych
wypadkach nie ujętych w "Ogólnych warunkach handlowych" obowiązują stosowne
przepisy "Kodeksu handlowego" i "Kodeksu cywilnego". Ewentualne spory prawne
rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby firmy VKF Spork
Heinz Renzel Sp. z o.o. tj. Sąd Rejonowy w Koninie.

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o., ul. Objazdowa 25, 62-500 Konin, Tel. +48 (0) 63 240 35 00, Fax +48 (0) 63 240 35 -20/21/22 - strona główna